Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

Kompetencje

Drukuj

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1. Organizowanie działalności podległych jednostek (oddziałów terenowych) i komórek dla zapewnienia:
a) pełnej realizacji zadań Centrum wynikających ze Statutu,
b) poprawy jakości pracy,
c) pełnego wykorzystania przydzielonych składników majątkowych,
2. Kierowanie opracowywaniem planów Centrum w zakresie obszarów działalności realizowanych przez jednostki (oddziały terenowe) i komórki organizacyjne;
3. Ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla bezpośrednio podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy,
4. Udzielanie jednostkom (oddziałom terenowym) i komórkom organizacyjnym wytycznych w zakresie planów i metod pracy, toku postępowania oraz organizacji pracy w ramach swojej sfery działania;
5. Bieżąca analiza i kontrola wykonania przez podległe jednostki i komórki organizacyjne zadań planowych, wydanych aktów normatywnych i własnych poleceń;
6. Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych jednostek (oddziałów terenowych) i komórek organizacyjnych;
7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawidłowości, legalności, celowości i gospodarności podejmowanych działań;
8. Zabezpieczenie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony danych osobowych;

Odpowiedzialność

Dyrektor ponosi osobistą odpowiedzialność za wyniki kierowanej sfery działania oraz za zastosowanie właściwych środków do uzyskania pozytywnych wyników.
W szczególności Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
1. Przestrzeganie przepisów instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących podległej sfery działania;
3. Prawidłową realizację zadań gospodarczych wynikających z przyjętych planów zapewniającą wysoką efektywność działania;
4. Należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych Centrum
5. Pełne, terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez jednostki (od działy terenowe) i komórki organizacyjne obowiązującej sprawozdawczości oraz materiałów informacyjnych;
6. Zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
7. Zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony danych osobowych;

Uprawnienia

W szczególności do uprawnień Dyrektora należy:
1. Podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i zadań
Centrum, niezbędnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum;
2. Przekazywanie określonej części swoich uprawnień podległym pracownikom;
3. Zatwierdzanie planów pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych;
4. Składanie oświadczeń w imieniu Centrum w granicach posiadanego uprawnienia wynikającego ze Statutu.

Podstawowe kompetencje Dyrektora Centrum

Dyrektor Centrum na bieżąco nadzoruje następujące zagadnienia:
1. Nadzór i kontrola nad działalnością wszystkich jednostek (oddziałów terenowych) i komórek organizacyjnych;
2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją zarządzania Centrum;
3. Ocena celów Centrum, a w szczególności nowych przedsięwzięć;
4. Gospodarowanie środkami pieniężnymi Centrum ;
5. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z reprezentacją i reklamą Centrum;
6. Rozpoznawanie możliwości finansowania przedsięwzięć;
7. Zmiany organizacyjne;
8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką kadrowo-płacową, szkoleniową;
9. Sporządzanie planów finansowych Centrum;

Dokument z dnia: 22.02.2013
Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22.02.2013
Publikacja dnia: 22.02.2013
Opublikowane przez: Zbigniew Szałkiewicz

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
61
Requests
1
Messages
15
Lang.
53
Displayed
12
Time
0.134 sec
Memory
1.94 MB