Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 400 000 SZT.

Drukuj
Status: Zakończony
Data publikacji: 04-12-2009

Opis warunków udziału w przetargu:
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania zamówienia, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (forma oświadczenia),
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (załącznik nr 3).
3) nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 2)
4) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw na produkty czekoladowe (rozpoczętych i wykonanych) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (załącznik nr 4)
5) wraz z ofertą złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków opisanych w powyższych punktach
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 cyt. ustawy, lub błędy w obli-czeniu ceny - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- nie zostały dołączone do niej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz warunków opisanych z pkt. XII.

 

CPV: 15.84.20.00-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82
Termin realizacji (pożądany): 31.12.2010
Wadium: 4000
Termin związania z ofertą: 30

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubełe-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubeł

Cena specyfikacji: Brak

« powrót
Dokument z dnia: 12.01.2020
Autor modyfikacji: SSI
Ostatnia modyfikacja: 12.01.2020
Publikacja dnia: 12.01.2020
Opublikowane przez: SSI

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
69
Requests
1
Messages
24
Lang.
48
Displayed
13
Time
0.078 sec
Memory
2.10 MB