Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS

Drukuj
Status: Zakończony
Data publikacji: 28-10-2010

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Powyżej 125000 EURO


Ogloszonego: UE nr 321227-2010 z dnia 28.10.2010 pod pozycją: 8/2010

Zakres Przetargu: DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS: 1.Dostawa zestawów jednorazowych z filtrem do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy ( UKKP Af) na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 1 760 szt. 2.Dostawa zestawów jednorazowych rozłącznych do uzyskiwania osocza metodą plazmaferezy na se-paratorze HAEMONETICS PCS2 w ilości ? 1 000 szt. 3.Dostawa zestawów jednorazowych do terapeutycznej wymiany osocza na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 80 szt. 4.Dostawa zestawów jednorazowych do zabiegów leukoferezy na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 48 szt.

Opis warunków udziału w przetargu:
Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale V SIWZ.


CPV: 33141620
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 14.12.2011
Wadium: 10
Termin związania z ofertą: 60

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicz, Anita Agapowe-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz, Anita Agapow

Cena specyfikacji: Brak

« powrót
Dokument z dnia: 12.01.2020
Autor modyfikacji: SSI
Ostatnia modyfikacja: 12.01.2020
Publikacja dnia: 12.01.2020
Opublikowane przez: SSI

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
69
Requests
1
Messages
24
Lang.
48
Displayed
13
Time
0.044 sec
Memory
2.08 MB