Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.

Drukuj
Status: Zakończony
Data publikacji: 17-03-2010

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 EURO


Ogloszonego: UOPWE nr 032534 z dnia 17.03.2010 pod pozycją: 4/2010

Zakres Przetargu: Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.

Opis warunków udziału w przetargu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy krajowi lub zagraniczni spełniający następujące warunki:

5..1. Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ, opisane powyżej.

5..2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

5..3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5..4. W ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty rozpoczęli, wykonywali – nie zakończyli bądź zakończyli minimum dwa przedsięwzięcia odpowiadające swym przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych przedsięwzięć i dokumenty potwierdzające fakt ich wykonania - wg załącznika nr 2.

5..5. Ich oferta obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

5..6. Złożą oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty.

5..7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, co wynika z żądanej dokumentacji finansowej (określonej w pkt. 6.7).

 

CPV: 33141613-0
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 17.03.2010
Wadium: 10
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Jakość - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

« powrót
Dokument z dnia: 12.01.2020
Autor modyfikacji: SSI
Ostatnia modyfikacja: 12.01.2020
Publikacja dnia: 12.01.2020
Opublikowane przez: SSI

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
69
Requests
1
Messages
24
Lang.
48
Displayed
13
Time
0.100 sec
Memory
2.08 MB