Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

Dostawę odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.

Drukuj
Status: Zakończony
Data publikacji: 30-12-2009

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 EURO


Ogloszonego: BZP nr 445694-2009 z dnia 30.12.2009 pod pozycją: 17/2009

Zakres Przetargu: Dostawę odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.

Opis warunków udziału w przetargu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy: 1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wszczęcie wobec Oferenta postępowania o popełnienie przestępstwa popełnionego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, spowoduje wykluczenie go z postępowania), 2) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 3) nie pozostający w stosunku zależności w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, Dz.U. z 1998r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, Dz.U z 2000r., Nr 22, poz. 270, Nr 60 poz. 702 i 703) z innymi uczestnikami postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferent załączy do formularza oferty następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Aktual-ność dokumentu rejestrowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej powinna być po-twierdzona złożonym na nim oświadczeniem przez osobę podpisującą ofertę, że dane zawarte w przedstawionym dokumencie są aktualne. Spółki cywilne powinny załączyć dodatkowo umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powinna załączyć umowę spółki a spółka akcyjna w organizacji akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji. (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 2) Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu Wykonawcy w regulowaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert). 3) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu Wykonawcy w regulowaniu podatków (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert). 4) Informację z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość po-siadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na zrealizowanie w całości przedmiotu za-mówienia (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert). 5) Wykaz dostaw, co najmniej 5-ciu, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat potwierdzonych pi-semnie przez odbiorców , że zostały wykonane z należytą starannością. 6) Certyfikaty potwierdzające wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych - certyfikat ISO 9001:2000 (PN-EN 9001:2001) oraz certyfikat ISO 13485:2003 (PN-EN 13485:2005) lub certyfikaty równoważne 7) Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 8) Ww dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporzą-dzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 1. Deklaracja zgodności dla każdego produktu 2. Certyfikat, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną, jeżeli ta brała udział w ocenie zgodności dla danego produktu. 3. Wpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla każdego odczynnika, jeżeli wymaga tego Ustawa o wyrobach medycznych w szczególności do diagnostyki in vitro. Jeżeli zostanie dołączony formularz zgłoszeniowy do URPLWMiPB to wraz z nim musi być kopia pisma potwierdzającego zgłoszenie wydanego przez w/w Urząd. 4. Instrukcje użycia dla wszystkich odczynników w języku polskim. 5. Przykładowy certyfikat jakości dla serii odczynnika. 6. W/w dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, 7. Oświadczenie, że oferowane odczynniki monoklonalne spełniają zalecenia IHiT dotyczące ich miana (Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania ich składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi - pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, Warszawa 2006 r.

 

CPV: 33696200-7
Miejsece relizacji:
Termin realizacji (pożądany): 30.12.2010
Wadium: 0
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

« powrót
Dokument z dnia: 12.01.2020
Autor modyfikacji: SSI
Ostatnia modyfikacja: 12.01.2020
Publikacja dnia: 12.01.2020
Opublikowane przez: SSI

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
69
Requests
1
Messages
24
Lang.
48
Displayed
13
Time
0.055 sec
Memory
2.11 MB