Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami,

Drukuj
Status: Zakończony
Data publikacji: 24-09-2010

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Poniżej 125 000 EURO


Ogloszonego: 305478-2010 nr 9-2010 z dnia 24.09.2010 pod pozycją: 305478-2010

Zakres Przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami, zgodnie z poniższym opisem, obejmujące: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, 2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; 3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 5) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 7) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 8) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; 9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 10) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS.

Opis warunków udziału w przetargu:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,

2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż:

1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.);

2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2d):

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada na dzień 31.12.2009r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada na dzień 31.12.2009r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego,
nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.).
Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”.

 

CPV: 66510000-8
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 20.10.2011
Wadium: 0
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Warunki umowy - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Joanna Kowalik - pełnomocnike-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Joanna Kowalik - pełnomocnik

Cena specyfikacji: Brak

« powrót
Dokument z dnia: 12.01.2020
Autor modyfikacji: SSI
Ostatnia modyfikacja: 12.01.2020
Publikacja dnia: 12.01.2020
Opublikowane przez: SSI

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
69
Requests
1
Messages
24
Lang.
48
Displayed
13
Time
0.280 sec
Memory
2.10 MB