Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 397808-2009 z dnia 18.11.2009 pod pozycją: 12/2009

Zakres Przetargu: Przedmiotem zamówienia są bony towarowe w postaci elektronicznych kart płatniczych dla pracowników RCKiK w Szczecinie.

Opis warunków udziału w przetargu:

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
6.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.CPV: 30.16.30.00-9
Miejsece relizacji: RCKiK S.P.Z.O.Z. w Szczecinie
Termin realizacji (pożądany): 07.12.1999
Wadium: 0
Termin związania z ofertą: 30

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubełe-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubeł

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. Odpowiedz na pytanie 1
2. Odpowiedz na pytanie 2
3. Specyfikacja 12 2009
4. Wezwanie_do_zlozenia_ofert_dodatkowych
5. Zalacznik nr 1
6. Zalacznik nr 3
7. Zalacznik nr 2
8. Zalacznik nr 4
9. Zalacznik nr 5
10. Zalacznik nr 6
11. uniewaznienie_postepowania

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz