Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 23710-2010 z dnia 27.01.2010 pod pozycją: 1/2010

Zakres Przetargu: Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami bio-logii molekularnej w okresie 12 miesięcy

Opis warunków udziału w przetargu:
 1. Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego producenta.

Jeżeli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu.

 1. System powinien zabezpieczyć przed kontaktem z pobieranym materiałem osoby pobierającej jak i dawców.
 2. Probówki muszą posiadać wykalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji zapewniającą pobranie wystandaryzowanej objętości materiału do badań.
 3. Probówki muszą być wykonane z tworzywa o znacznej odporności mechanicznej, łatwe i bezpieczne w utylizacji. Ścianki probówek muszą umożliwiać ocenę pobranego materiału, zarówno po pobraniu jak i po odwirowaniu.
 4. Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki  i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu.
 5. W zależności od przeznaczenia probówki muszą różnić się barwą korka i być oznakowane odpowiednią etykietą. Kolor korków powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.
 6. Etykieta na probówce musi zawierać następujące informacje: termin ważności, znacznik określający właściwą objętość pobieranego materiału, numer katalogowy, oznakowanie sterylności, znak CE, numer serii, objętość pobieranego materiału, symbol sprzętu jednorazowego.
 7. Jedno wkłucie powinno umożliwić pobranie krwi do kilku probówek w zależności od potrzeb.
 8. Igła systemowa jak i adapter typu Luer muszą posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi przy zmianie probówek.

10.  Oferowany system musi współpracować z aparaturą będącą w posiadaniu Zamawiającego.

11.  Probówki do badań wirusologicznych technikami biologii molekularnej muszą posiadać opinię z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub innego ośrodka naukowo badawczego potwierdzającą, że ich użycie zapewni stabilność materiału genetycznego wirusów przez okres 5 dni w temp. +20C do +80C od momentu pobrania.  

12.  Termin ważności poszczególnych elementów systemu nie może być krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

13.  Należy dostarczyć po 10 sztuk każdego oferowanego elementu systemu z aktualnym terminem ważności, w celu potwierdzenia wymaganych parametrów. Prosimy o dostarczenie aktualnego katalogu oferowanego asortymentu wraz z wymaganymi parametrami.

14.  Należy dołączyć dokładny opis parametrów: wirowania, przechowywania i mrożenia ( z materiałem biologicznym) oraz przechowywania bez materiału biologicznego.

 

Dokumenty wymagane:

 1. Deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie elementów systemu znakiem CE.
 2. Certyfikat z jednostki notyfikowanej dla wyrobu, jeżeli dany wyrób tego wymaga
 3. Opinia wystawiona przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na temat zastosowania probówek do badań techniką biologii molekularnej, potwierdzająca stabilność materiału genetycznego wirusów przez 5 dni w temp. +20C do +80C od momentu pobrania.
 4. Certyfikaty wdrożenia systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

 

Niespełnienie wyżej wymienionych wymogów Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.CPV: 33192500-7
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 04.01.2011
Wadium: 0
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. oglosz._wynikow_przetargu
2. Odpowiedz_na_pytania_zadane_1_7
3. Specyfikacja_1_2010

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz