Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 Euro


Ogloszonego: DUUE nr 2010-028753 z dnia 09.03.2010 pod pozycją: 3/2010

Zakres Przetargu: Dostawę testów markerów wirusów przenoszonych przez krew tj. testy HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testy anty-HCV, testy HIV Ag/Ab, oraz kiły ( testy anty-Treponema Pallidum), wykonywanych całkowicie automatycznymi metodami immuno-chemicznymi wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi, eksploatacyjnymi, kalibra-torami, kontrolami, koniecznymi do wykonania badań dawców krwi dla około 140 000 donacji do końca 2012r. oraz dzierżawą urządzeń wraz z systemem ich sterowania, a także podłączenie aparatury do systemu Bank Krwi.

Opis warunków udziału w przetargu:

1. Spełnienie wszystkich parametrów zawartych w pkt II SIWZ.

2. Spełnienie warunków zawartych w pkt IV SIWZ.

3. Termin wykonania umowy: 33 miesiące

- dostawy kwartalne w ilościach wcześniej zgłoszonych telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego.

1.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c)      posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

d)      dysponują osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia,

e)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

f)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp.).         

 CPV: 33696200-7
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 31.12.2012
Wadium: 20
Termin związania z ofertą: 1268111872

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenie- można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: -

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedzi_na_pytania_1_2_3_4_5
3. specyfikacja_3_2010

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz