Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 EURO


Ogloszonego: UOPWE nr 032534 z dnia 17.03.2010 pod pozycją: 4/2010

Zakres Przetargu: Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.

Opis warunków udziału w przetargu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy krajowi lub zagraniczni spełniający następujące warunki:

5..1.     Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ, opisane powyżej.

5..2.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

5..3.     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5..4.     W ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty rozpoczęli, wykonywali – nie zakończyli bądź zakończyli  minimum dwa przedsięwzięcia odpowiadające swym przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych przedsięwzięć i dokumenty potwierdzające fakt ich wykonania - wg załącznika nr 2.

5..5.     Ich oferta obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

5..6.     Złożą oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty.

5..7.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, co wynika z żądanej dokumentacji finansowej (określonej w pkt. 6.7).CPV: 33141613-0
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 17.03.2010
Wadium: 10
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Jakość - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedz_na_pytania_1_2_3_4_5_6_7
3. specyfikacja_4_2010

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz