Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 125 000 EURO


Ogloszonego: 305478-2010 nr 9-2010 z dnia 24.09.2010 pod pozycją: 305478-2010

Zakres Przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami, zgodnie z poniższym opisem, obejmujące: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, 2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; 3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 5) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 7) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 8) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; 9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 10) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS.

Opis warunków udziału w przetargu:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,

2)      spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:

a)      posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż:

1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.);

2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2d):

  • zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada na dzień 31.12.2009r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%,
  • zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada  na dzień 31.12.2009r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego,
  • nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.).

Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”.CPV: 66510000-8
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 20.10.2011
Wadium: 0
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Warunki umowy - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Joanna Kowalik - pełnomocnike-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Joanna Kowalik - pełnomocnik

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_o_wyniku_postepowania
2. Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_1_do_3_kolejne
3. Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_1_do_23
4. SIWZ_9_2010
5. zalaczni_A_SIWZ_9_2010
6. zalaczni_B_SIWZ_9_2010

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz