Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 Euro


Ogloszonego: UPUE nr 2011/S 152-252717 z dnia 10.08.2011 pod pozycją: 7/2011

Zakres Przetargu: Dostawa odczynników pozwalających na równoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów RNA HIV+ RNA HCV+ DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli składającej się maksymalnie z 6 donacji wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 90 000 donacji

Opis warunków udziału w przetargu:

5.1. Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ, opisane powyżej.

5.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

5.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.4. Ich oferta obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

5.5. Złożą oświadczenie – załącznik nr 1 do oferty.

5.6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia co wynika z żądanej dokumentacji finansowej (określonej w pkt. 6.7).CPV: 33696200
Miejsece relizacji: RCKiK
Termin realizacji (pożądany): 18 m-cy
Wadium: 10 000 PLN
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 75%
2. Czułość oferowanej metody - 15%
3. Termin wykonania testów różnicujących - 10%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2011 r. r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2011 r. r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. punktacja_oceny_ofert
2. ogloszenie_wynikow_przetargu
3. odpowiedz_na_pytania z_06_09_2011
4. odpowiedz_na_pytania z_02_09_2011
5. specyfikacja_7_2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz