Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 328936-2011 z dnia 11.10.2011 pod pozycją: 12/2011

Zakres Przetargu: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami

Opis warunków udziału w przetargu:

Określone w SIWZCPV: 66.51.00.00-8
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Warunki umowy - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Akma Brokers - Joanna Kowalike-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2011 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2011 r. o godzinie 10:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Akma Brokers - Joanna Kowalik

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_ wyniku_przetargu_12_2011
2. odpowiedzi_na_pytania_oferenta
3. zalacznik_b_siwz
4. siwz_12_2011
5. zalacznik_a_siwz

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz