Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 125000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 433850-2011 z dnia 21.12.2011 pod pozycją: 13/2011

Zakres Przetargu: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie

Opis warunków udziału w przetargu:

Obowiązkowe  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w SzczecinieCPV: 66516000-0
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 20.10.2012 r.
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w ceniebrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Joanna Kowalik ? przedstawiciel brokera ubezpieczeniowego Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2, 71-073 Szczecin, tel. (91) 43 42 071e-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2012 r. r. o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.01.2012 r. r. o godzinie 12:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Joanna Kowalik ? przedstawiciel brokera ubezpieczeniowego Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2, 71-073 Szczecin, tel. (91) 43 42 071

Cena specyfikacji: brak

Załączniki:

1. ogloszenie_o_wyborze_oferty
2. odpowiedz_na_pytania
3. SIWZ RCKiK OC obow

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz