Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 EURO


Ogloszonego: DzUUE nr 39034-2012 z dnia 06.02.2012 pod pozycją: 4/2012

Zakres Przetargu: DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS:

Opis warunków udziału w przetargu:
  1. Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

2.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2.4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale V SIWZ.


CPV: 33141620
Miejsece relizacji: Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 10 000,00 Pln
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2012 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2012 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. siwz_4_2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz