Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 Euro


Ogloszonego: DzUUE nr 2012043806 z dnia 09.02.2012 pod pozycją: 3/2012

Zakres Przetargu: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres trzech lat w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immu-nohematologicznych na potrzeby Działu Immunologii Transfuzjologicznej, współpracującego z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami SWING TwinSampler oraz ID-Reader SAXO, z możliwością przesyłania danych do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego ?Bank Krwi? firmy Asseco Poland S.A. wraz z dostawą od-czynników oraz materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy metodą mikrokolumnową.

Opis warunków udziału w przetargu:

Zgodnie z SIWZCPV: 33696200-7
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 36 m-cy
Wadium: 15 000 Pln
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w ceniebrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2012 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2012 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. zalacznik_nr_1
3. zalacznik_nr_2
4. zalacznik_nr_3
5. zalacznik_nr_4
6. Specyfikacja_3_2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz