Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 40176-2012 z dnia 10.02.2012 pod pozycją: 6/2012

Zakres Przetargu: Dostawa czekolady twardej w postaci tabliczki a`100 g w ilości 400 000 szt., wraz z opakowaniami (kartonik dla Honorowego Dawcy Krwi ? 8 czekolad, oraz opakowanie zbiorcze).

Opis warunków udziału w przetargu:

Zgodnie z SIWZ.CPV: 15.84.20.20-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 5000 zł.
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2012 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2012 r. o godzinie pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. zp_12
2. ogloszenie_wynikow_przetargu
3. siwz_6_2012
4. zalacznik_nr_1
5. zalacznik_nr_4
6. zalacznik_nr_5
7. zalacznik_nr_2
8. zalacznik_nr_3
9. Logo RCKiK Szczecin

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz