Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 EURO


Ogloszonego: BZP nr 230142-2012 z dnia 02.07.2012 pod pozycją: 8/2012

Zakres Przetargu: Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami bio-logii molekularnej w okresie 12 miesięcy

Opis warunków udziału w przetargu:

Zgodnie z SIWZCPV: 33.19.25.00-7
Miejsece relizacji: Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2012 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2012 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Załączniki:

1. ogloszenie wynikow przetargu 8_2012
2. SIWZ_8_2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz