Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 368370-2012 z dnia 27.09.2012 pod pozycją: 13/2012

Zakres Przetargu: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami

CPV: 66510000-8
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Warunki umowy - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Joanna Kowalike-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2012 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2012 r. o godzinie 10:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Joanna Kowalik

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_o_wyniku_postepowania
2. odpowiedzi_na_pytania_oferentow_3
3. odpowiedzi_na_pytania_oferentow_2
4. informacja_przesuniecie_terminu_otwarcia_ofert_na_10_10_2012
5. informacja_przesuniecie_terminu_otwarcia_ofert_na_11_10_2012
6. odpowiedzi_na_pytania_oferentow
7. informacja_przesuniecie_terminu_otrarcia_ofert
8. zalacznik_A_SIWZ
9. zalacznik_B_SIWZ
10. SIWZ_13_2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz