Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 130 000 Euro


Ogloszonego: DUUE nr 178618 z dnia 31.12.2012 pod pozycją: 16/2012

Zakres Przetargu: Dostawa jakościowych testów do badań markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV, testów HIV Ag/Ab, oraz testów anty-Treponema Pallidum, wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi, kalibratorami, kontrolami, oraz dzierżawa urządzeń do badań całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznymi, niezbędnych do wykonania badań dla 165 000 donacji w okresie 36 miesięcy, wraz z systemem ich sterowania, a także podłączenie aparatury do systemu Bank Krwi.

Opis warunków udziału w przetargu:

1.    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie,

b)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c)         posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

d)         dysponują osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia,

e)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

f)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp.).CPV: 33696200-7
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 36 m-cy
Wadium: 25000 PLN
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2013 r. r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2013 r. r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedzi_na_pytania_18_01_2013
3. siwz_16_2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz