Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 40244 ora korekta 40268 z dnia 30.01.2013 pod pozycją: 1/2013

Zakres Przetargu: Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD ?II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo - 14000 szt/12 m-cy

Opis warunków udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać sie mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy.CPV: 38000000-5
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 4000,00 zł.
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2013 r. r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2013 r. r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedzi_na_pytania_06_02_2013
3. SIWZ_1_2013
4. Zalaczniki_w_formacie_Word

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz