Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 116926-2013 z dnia 25.03.2013 pod pozycją: 4/2013

Zakres Przetargu: Dostawa 4 sztuk wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego Bank Krwi

CPV: 33.10.00.00-1
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 14 dni
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 70%
2. Parametry tech. - 20%
3. Gwarancja - 10%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2013 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2013 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedzi_na_pytania_27_03_2013
3. Zalacznik nr 4 do SIWZ 4.2013
4. Zalacznik nr 1 do SIWZ 4.2013
5. Zalacznik nr 2 do SIWZ 4.2013
6. Zalacznik nr 3 do SIWZ 4.2013
7. Zalacznik 1A do SIWZ 4.2013
8. siwz_4_2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz