Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 119182-2013 z dnia 26.03.2013 pod pozycją: 5/2013

Zakres Przetargu: Dostawa czekolady w ilości 300 000 szt.

Opis warunków udziału w przetargu:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania zamówienia, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma oświadczenia),

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 3),

c) nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 2),

d) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw na produkty czekoladowe (rozpoczętych        i wykonanych) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (załącznik nr 4),

e) wraz z ofertą złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków opisanych w powyższych punktach.CPV: 15.84.20.00-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 5000 PLN
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2013 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2013 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedzi_na_pytania_27_03_2013
3. zalacznik_nr_1
4. zalacznik_nr_3
5. SIWZ_5_2013
6. zalacznik_nr_4
7. zalacznik_nr_2
8. Logo RCKiK Szczecin

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz