Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 125 000 Euro


Ogloszonego: DUUE nr 2013-048856 z dnia 12.04.2013 pod pozycją: 6/2013

Zakres Przetargu: Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji metodą automatyczną wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 210 000 donacji

Opis warunków udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 spełniają warunki dotyczące:

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.CPV: 33696200-7, 33124110-9
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 42 m-ce
Wadium: 10000 PLN
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 70%
2. Czułość oferowanej metody - 10%
3. Możliwość zwolnienia pierwszych wyników badań w możliwie najkrótszym czasie - 10%
4. Wykrywanie RNA HIV-1 w co najmniej dwóch regionach, zapobiegając fałszywie negatywnym wynikom w przypadku mutacji jednego z regionów - 10%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 23.05.2013 r. r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2013 r. r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. siwz_6_2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz