Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 130 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 195653-2013 z dnia 25.09.2013 pod pozycją: 9/2013

Zakres Przetargu: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami

Opis warunków udziału w przetargu:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,

2)      spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:

a)      posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż:

1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2a - posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 22 sierpnia 2013 r., poz. 950) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia;

2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2b – 2c – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tych warunków;

3) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2d – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 22 sierpnia 2013 r., poz. 950):

  • posiada na dzień 31 grudnia 2012r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%,
  • posiada  na dzień 31 grudnia 2012r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego,
  • posiada na dzień 31 grudnia 2012r. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami.


CPV: 66.51.00.00-8
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 24 m-ce
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Joanna Kowalike-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2013 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2013 r. o godzinie 10:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Joanna Kowalik

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_o_wyniku_postepowania
2. wyjasnienia do SIWZ 2__03_10_2013
3. wyjasnienia_do_SIWZ_01_10_2013
4. SIWZ_9_2013
5. Zalacznik_A_SIWZ
6. Zalocznik_B_SIWZ

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz