Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 474666 z dnia 20.11.2013 pod pozycją: 12/2013

Zakres Przetargu: Ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie.

Opis warunków udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,

2)      spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:

a)      posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.CPV: 66.51.41.10-0
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 24 m-ce
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenie- można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: -e-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2013 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2013 r. o godzinie 09:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: -

Cena specyfikacji: -

Załączniki:

1. ogloszenie_wyniku_postepowania_12_2013
2. wyjasnienia do SIWZ 1_12_2013
3. SIWZ_12_2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz