Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 130 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 536404-2013 z dnia 27.12.2013 pod pozycją: 13/2013

Zakres Przetargu: Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. (Zestaw pojemników potrójnych góra-dół z roztworem wzbogacającym ADSOL lub SAGM)

Opis warunków udziału w przetargu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy krajowi lub zagraniczni spełniający następujące warunki:

-Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ, opisane powyżej.

-Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-Złożą oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty.CPV: 33.14.16.13-0
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 70%
2. Jakość - 30%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 09.01.2014 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.01.2014 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedz_na_pytanie_31_12_2013
3. SIWZ_13_2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz