Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 134 000 Euro


Ogloszonego: DzUUE nr 2014035595 z dnia 01.02.2014 pod pozycją: 3/2014

Zakres Przetargu: Dostawa jednorazowych zestawów do posiadanych separatorów komórkowych PCS2 i MCS+ Firmy Haemonetics

Opis warunków udziału w przetargu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1  oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,CPV: 33141620
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 10 000 zł.
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2014 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2014 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ZP_12__3_2014
2. ogloszenie_wynikow_przetargu
3. SIWZ_3_2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz