Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 42540-2014 z dnia 06.02.2014 pod pozycją: 2/2014

Zakres Przetargu: 1. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych lub Krwi Pełnej Konserwowanej 2. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Płytkowych

Opis warunków udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

a)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty     i oświadczenia wymagane w rozdziale IX SIWZ.CPV: 33.14.16.30-5
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2014 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2014 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedz_na_pytania_2_3
3. odpowiedz_na_pytanie_1
4. SIWZ_2_2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz