Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 109306-2014 z dnia 01.04.2014 pod pozycją: 4/2014

Zakres Przetargu: Dostawa jednej sztuki wirówki wolnostojącej z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonej do preparatyki krwi

Opis warunków udziału w przetargu:

Zgodnie z SIWZCPV: 42.93.10.00-1
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 2 m-ce
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 70%
2. Parametry techniczne - 20%
3. Okres gwarancji - 10%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2014 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2014 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. odpowiedz_na_pytania_3
3. odpowiedz_na_pytania_2_
4. siwz_4_2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz