Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: B UZP nr 2272-2015 z dnia 07.01.2015 pod pozycją: 1/2015

Zakres Przetargu: Dostawa zestawu pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.

Opis warunków udziału w przetargu:

Warunki udziału konieczne do spełnienia w postępowaniu stawiane Wykonawcom.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy krajowi lub zagraniczni spełniający następujące warunki:

 Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ, opisane powyżej.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Złożą oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, co wynika z żądanej dokumentacji finansowej.CPV: 33.14.16.13
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 10 000 zł.
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 70%
2. Jakość - 30%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. Pismo_o_ogloszeniu_wynikow_przetargi_1_2015
2. ZP12_1_2015_Zbiorcze_zestawienie_ofert
3. odpowiedzi_na_pytania_z__09_01_2015
4. SIWZ_1_2015_zalaczniki_1_2
5. SIWZ_1_2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz