Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 54224-2015 z dnia 12.03.2015 pod pozycją: 3/2015

Zakres Przetargu: Dostawa czekolady w ilości 400 000 szt.

Opis warunków udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania zamówienia, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma oświadczenia),

b) oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków technicznych i jakościowych zamówienia (załącznik nr 3),

c) nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 2),

d) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw na produkty czekoladowe (rozpoczętych i wykonanych) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (załącznik nr 4),

e) wraz z ofertą złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków opisanych w powyższych punktach.

2. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności ofertę, która:

 

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 cyt. ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

e) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

g) nie zostały dołączone do niej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz warunków opisanych z pkt. XII.

 CPV: 15.84.20.00-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: 5000
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Sposób pakowania czekolady - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. Pismo_o_odrzucenie_oferty_Gastromax_3_2015
2. zalacznik_nr_4
3. zalacznik_nr_3
4. zalacznik_nr_2
5. zalacznik_nr_1
6. specyfikacja_3_2015_czekolada

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz