Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 134 000 Euro


Ogloszonego: DUUE nr 2015-044534 z dnia 02.04.2015 pod pozycją: 8/2015

Zakres Przetargu: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres trzech lat w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych na potrzeby Działu Immunologii Transfuzjologicznej, współpracującego z posiada-nymi przez Zamawiającego analizatorami SWING TwinSampler oraz ID-Reader SAXO, z możliwością przesy-łania wszystkich niezbędnych danych do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego ?Bank Krwi? firmy Asseco Poland S.A. wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy metodą mikrokolumnową.

CPV: 33696200
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 36 m-cy
Wadium: 15000 zł.
Termin związania z ofertą: 60

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. Zalacznik_nr_4
3. odpowiedzi_na_pytania_1
4. Zalacznik_nr_3
5. Zalacznik_nr_2
6. Zalacznik_nr_1
7. SIWZ_8_2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz