Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 134 000 Euro


Ogloszonego: UPUE nr 2015-058428 z dnia 03.05.2015 pod pozycją: 9/2015

Zakres Przetargu: DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS 2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS

CPV: 3314620
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 18 m-cy
Wadium: 10 000 zł.
Termin związania z ofertą: 60

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 90%
2. Termin dostawy - 10%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Karolina Jankowska-Luleke-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Karolina Jankowska-Lulek

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. SIWZ_9_2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz