Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 112512-2015 z dnia 13.05.2015 pod pozycją: 4/2015

Zakres Przetargu: Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. Zestaw pojemników potrójnych góra-dół z roztworem wzbogacającym ADSOL lub SAGM. Ilość - 30 000 szt. pojemników na rok (2015 -2016)

CPV: 33.14.16.13
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 18 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 70%
2. Jakość - 30%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Karolina Jankowska-Luleke-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Karolina Jankowska-Lulek

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ZP_12
2. siwz_4_2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz