Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 30 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 152004-2015, korekta 153408 z dnia 23.06.2015 pod pozycją: 10/2015

Zakres Przetargu: Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. 1. Zestaw pustych pojemników transferowych z tworzyw sztucznych do preparatyki, przechowywania i transfuzji krwi i jej składników Poz. 1 puste pojemniki transferowe 300 ml w liczbie 1 000 sztuk Poz. 2 puste pojemniki transferowe 600 ml w liczbie 3 000 sztuk Poz. 3 puste pojemniki transferowe 1000 ml w liczbie 3 000 sztuk

CPV: 33.14.16.13
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 m-cy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%
2. Jakość - 30%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. siwz_10_2015_korekta

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz