Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 243126 z dnia 17.09.2015 pod pozycją: 11/2015

Zakres Przetargu: Dostawa mikrokuwet, roztworów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny wraz z podłączeniem oferowanych hemoglobinometrów do systemu komputerowego Bank Krwi w celu wymiany danych pomiędzy urządzeniami, a systemem komputerowym funkcjonującym u Zamawiającego i jego Oddziałach Terenowych. Zamówienie obejmuje wykonanie badań w liczbie ok. 62 000 donacji w ciągu 24 miesięcy (hemoglobinometry w ilości 13 szt.).

CPV: 38434570-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 24 m-ce
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 90%
2. Termin dostawy - 10%

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. siwz_11_2015
3. zalaczniki_word

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz