Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 30 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 249748-2015 z dnia 23.09.2015 pod pozycją: 12/2015

Zakres Przetargu: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami

CPV: 665100008
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 24 m-ce
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 85%
2. Warunki Umowy - 15%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w ceniebrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Joanna Kowalik Akma-Brokers Sp. z o.o.e-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2015 r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2015 r. o godzinie 10:15 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Joanna Kowalik Akma-Brokers Sp. z o.o.

Cena specyfikacji: brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wyniku_postepowania_12_2015
2. wyjasnienia_i_zmiany_siwz
3. zalacznik _nr2_do_odpowiedzi_57
4. zalacznik _nr1_do_odpowiedzi_57
5. zmiana_terminu_skladania_ofert
6. Zalacznik_B_SIWZ
7. Zalacznik_B_SIWZ
8. Zalacznik_A_SIWZ
9. siwz_12_2015
10. SIWZ_12_2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz