Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 EURO


Ogloszonego: BZP nr 232091-2009 z dnia 04.12.2009 pod pozycją: 15/2009

Zakres Przetargu: DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 400 000 SZT.

Opis warunków udziału w przetargu:

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania zamówienia, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (forma oświadczenia),
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (załącznik nr 3).
3) nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 2)
4) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw na produkty czekoladowe (rozpoczętych i wykonanych) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (załącznik nr 4)
5) wraz z ofertą złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków opisanych w powyższych punktach
 Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 cyt. ustawy, lub błędy w obli-czeniu ceny - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- nie zostały dołączone do niej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz warunków opisanych z pkt. XII. CPV: 15.84.20.00-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82
Termin realizacji (pożądany): 31.12.2010
Wadium: 4000
Termin związania z ofertą: 30

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubełe-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubeł

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. Ogloszenie_wynikow_przetargu
2. Zalacznik nr1 oferta
3. Zalacznik nr 2 oswiadczenie
4. Zalacznik nr 3 finanse
5. Zalacznik nr 4 dostawy
6. Zalacznik nr 5 umowa
7. Specyfikacja 15 2009
8. Odpowiedz na pytanie 1

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz