Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 30 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 305458-2015 z dnia 12.11.2015 pod pozycją: 15/2015

Zakres Przetargu: Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizatorów programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania - ?Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa?. Zadanie 1: Telebim ? ilość 1 sztuka. Zadanie 2: Kiosk multimedialny ? 1 szt., Infokiosk wewnętrzny.

CPV:
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 7 dni
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 18.11.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu
2. siwz_15_2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz