Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 135 000 EURO


Ogloszonego: DzUUE nr 2016-075251 z dnia 14.06.2016 pod pozycją: 1/2016

Zakres Przetargu: Dostawa jakościowych testów do badań markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema Pallidum wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi, kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi do badań automatycznych metodą chemiluminescencji dla 165 000 donacji w okresie 36 miesięcy oraz dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania badań wraz z systemem ich sterowania, a także podłączeniem analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego.

Opis warunków udziału w przetargu:

 

Warunki dopuszczenia do postępowania:

1. Spełnienie wszystkich parametrów zawartych w pkt. II SIWZ.

2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. IV SIWZ.

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c)    posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

d)    dysponują osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia,

e)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

       zamówienia,

     f)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp.).                     

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.CPV: 33696200-7,38434520-7,33124130-5.
Miejsece relizacji: Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al.Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 36 miesięcy
Wadium: 40000 PLN
Termin związania z ofertą: 60 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Parametry techniczne - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Karolina Jankowska - Lulek, Dorota Stępień - Razzue-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2016 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2016 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Karolina Jankowska - Lulek, Dorota Stępień - Razzu

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. Wynik postepowania przetargowego
2. Zalacznik Nr 1 do SIWZ zmiany 13_07_2016
3. Odpowiedzi na pytania 13_07_2016
4. Odpowiedzi na pytania 05_07_2016
5. SIWZ po zmianach do przetargu 1_2016
6. Zalacznik Nr 5 do SIWZ
7. SIWZ do przetargu 1 zalaczniki w formie edytowalnej _ 2016
8. SIWZ do przetargu 1_2016
9. UMOWA do przetargu 1_2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz