Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 135 000 EURO


Ogloszonego: BZP nr 139213-2016 z dnia 15.07.2016 pod pozycją: 2_2016

Zakres Przetargu: Dostawa czekolady w ilości 350 000 tyś sztuk wraz z opakowaniami.

Opis warunków udziału w przetargu:

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania ww.  warunku.Wykonawca potwierdza spełnienia warunku poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 dostaw czekolad o wartości nie mniejszej, niż 200.000,00 zł.(słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda.

Uwaga: W przypadku, gdy wartość dostaw wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postepowania).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnia ww. warunku. Wykonawca potwierdza spełnienia warunku poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania ww. warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik ne 2A do SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy w stosunku do których, nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa wyżej, powinien w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazać:

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę,

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i termin udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 3, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale XI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił.CPV: 15.84.21.00-3 (czekolada)
Miejsece relizacji: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al.Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12 miesięcy
Wadium: 10 000 PLN
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Termin płatności - 20%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Maliszewska, Jarosław Nowake-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2016 r. r. o godzinie 09:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2016 r. r. o godzinie 10:40 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Magdalena Maliszewska, Jarosław Nowak

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. Wyniki postepowania z przetargu nieograniczoneego na dostawe czekolady
2. Odpowiedzi 2016_07_21
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia - 2016-07-20
4. Odpowiedzi i zmiany_2016_07_20
5. 139213-2016-ogloszenie o zamowieniu
6. Zalacznik_nr_4 do przetargu 2_2016
7. Zalacznik_nr_3 do przetargu 2_2016
8. Zalacznik_nr_2A do przetargu 2_2016
9. Zalacznik_nr_1 do przetargu 2_2016
10. Zalacznik_nr 5_ do przetargu 2_2016
11. Zalacznik_ nr 2B_ do przetargu 2_2016
12. SIWZ do przetargu 2_2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz