Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 135 000 euro


Ogloszonego: w BZP nr 3/2016 z dnia 29.09.2016 pod pozycją: 315364

Zakres Przetargu: Dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników

Opis warunków udziału w przetargu:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału.CPV: 34.11.40.00-9(pojazdy specjalne)
Miejsece relizacji: Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12.12.2016
Wadium: nie wymaga
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Gwarancja jakości - 40%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenienie dotyczy można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Maliszewskae-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2016 r. o godzinie 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2016 r. o godzinie 9:30 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Magdalena Maliszewska

Cena specyfikacji: nie dotyczy

Załączniki:

1. 20161007 infomacja z otwracia - pojazd - RCKiK
2. Odrzucenie_i_uniewaznienie_pojazd_RCKiK
3. SIWZ RCKiK Szczecin- samochod
4. Scan0313
5. ogloszenie o zamowieniu

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz