Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 133 000 Euro


Ogloszonego: Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr 2010/S 11-012304 z dnia 16.01.2010 pod pozycją: 19/2008

Zakres Przetargu: Dostawa odczynników pozwalających na równoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów RNA HIV+ RNA HCV+DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli składającej się z 6 donacji wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 50 000 donacji

Opis warunków udziału w przetargu:

1.     Przedstawienie wyliczenia całkowitego kosztu badania, który musi zawierać:

- koszty odczynników użytych,

- koszty dzierżawy urządzeń do wykonywania badań,

- koszt sprzętu jednorazowego,

- koszt materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych przez oferowaną technologię do zgodnego              z przepisami obowiązującymi w publicznej służbie krwi przeprowadzenia badań metodami biologii molekularnej,

- łączny koszt kontroli badań wyznaczonych przez IHiT, w okresie obowiązywania umowy,

- koszt transportu próbki przekazanej do laboratorium referencyjnego,

- koszt przygotowania badanej próbki do archiwizacji (w tym materiałów zużywalnych) oraz wymaganej do tego aparatury i oprogramowania, zgodnie z wymogami w/w przepisów,

- koszty wykonania testów różnicujących dla około 180 badań,

  (w przypadku badania w laboratorium referencyjnym należy wykazać koszt badania wynikającego z umowy z podwykonawcą).

 

 

2.     Przedstawienie szczegółowych danych i wymagań technicznych dla oferowanych w formie dzierżawy urządzeń, służących do wykonywania badań metodami biologii molekularnej, w tym ich urządzeń sterujących (komputery)            i zapewniających zasilanie w przypadku awarii sieci zawodowej (UPS-y) – gabaryty, naciski jednostkowe, parametry zasilania, parametry pracy, wymagane warunki otoczenia (temperatura, wilgotność powietrza) i inne uważane przez producenta lub Wykonawcę za istotne.

Parametry zasilania wszystkich urządzeń muszą być zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

Dostarczenie dokumentów potwierdzających opisane wyżej charakterystykę i wymagania techniczne powyższych urządzeń, w tym potwierdzających spełnianie przez te urządzenia standardów obowiązujących w UE.

 

  1. Zapewnienie dostarczenia i instalacji, zgodnie z wymogami producenta i przepisami obowiązującymi w publicznej służbie krwi, na koszt i siłami Wykonawcy, wszystkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania systemu             z uwzględnieniem specyfiki budynku i pomieszczeń ( 3 piętro, dopuszczalny nacisk na podłoże nie przekraczający 500 kg/m2 - umożliwiamy oferentom zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń) w uzgodnionym między stronami terminie, lecz nie później niż 4 tygodnie od podpisania umowy.

 

Dostarczenie dokumentacji producenta, określającej warunki instalacji urządzeń.

 

  1. Zapewnienie rozpoczęcia badań nie później niż przed upływem 7 dnia roboczego od dnia zakończenia instalacji urządzeń koniecznych do wykonania metodami biologii molekularnej badań stanowiących przedmiot Zamówienia. Potwierdzone protokółem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

 

  1. Zapewnienie bieżących napraw wszystkich urządzeń koniecznych do wykonania metodami biologii molekularnej badań stanowiących przedmiot Zamówienia, objętych niniejszym zamówieniem. W przypadkach nie wynikłych             z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub jego pracowników naprawy wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

W przypadku awarii, w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, Wykonawca powinien usunąć awarię lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zainstalować odpowiednią aparaturę zastępczą w celu zapewnienia płynności badań.           W innym przypadku Wykonawca ponosi całkowite koszty wykonania badań w innej jednostce wybranej przez Zamawiającego  (w tym koszty transportu i ubezpieczenia).

 

Odpowiednie zobowiązanie dostawcy w tej kwestii znajduje się w umowie. Załącznik nr 4

 

  1. Zapewnienie, na koszt Wykonawcy, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji wszystkich urządzeń koniecznych do wykonania metodami biologii molekularnej badań stanowiących przedmiot Zamówienia, objętych niniejszym zamówieniem – zgodnie z wymaganiami producenta i przepisami IHiT.

 

Dostarczenie dokumentacji producenta, określającej warunki dokonywania przeglądów technicznych urządzeń.

 

  1. Zapewnienie, na koszt Wykonawcy, walidacji procesów i urządzeń– zgodnie z wymaganiami producenta i przepisami obowiązującymi w publicznej służbie krwi.

 

Dostarczenie dokumentacji producenta, określającej warunki dokonywania walidacji procesów i urządzeń.

 

8.     Zapewnienie automatycznej transmisji danych z oferowanych urządzeń do programu zarządzającego bazą danych Bank Krwi.

Transmisja danych musi być możliwa od momentu rozpoczęcia wykonywania badań.

Ewentualne koszty dostosowania własnego oprogramowania transmisji danych do oprogramowania Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

9.     Zapewnienie przez Wykonawcę, na jego koszt, pierwszej partii dostawy odczynników wraz z akcesoriami umożliwiającymi Zamawiającemu wdrożenie nowej techniki badań oraz pokrycie kosztów standaryzacji badań wraz             z identyfikacją wirusa, przeszkolenie personelu, a w razie konieczności, zapewnienie pomocy technicznej i merytorycznej.

 

10.   Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości wykonania przez Zamawiającego badań w kierunku identyfikacji wirusów (testy różnicujące) w pracowni biologii molekularnej Zamawiającego lub w akceptowanym przez Zamawiającego laboratorium referencyjnym.

 

11.   Termin przydatności odczynników nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostawy do Zamawiającego, odczynniki powinny być dostarczone w opakowaniach producenta.

 

12.   Dostarczenie informacji producenta o czułości zaoferowanych metod.

 

13.   Dostarczenie wyczerpującej instrukcji obsługi urządzeń - w języku polskim.

 

14.   Dostarczenie wyczerpującej instrukcji techniki wykonywanych badań - w języku polskim.

 

15.   Zapewnienie Zamawiającemu możliwości utylizacji odpadów, powstałych w trakcie wykonywania badań przy użyciu odczynników i urządzeń objętych niniejszym zamówieniem, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku substancji lub preparatów niebezpiecznych, dostarczenie kart charakterystyk substancji lub preparatów niebezpiecznych (lub dokumentów równoważnych).

 CPV: 33696200-7 odczynnik
Miejsece relizacji: RCKiK S.P.Z.O.Z. w Szczecinie
Termin realizacji (pożądany): 03.03.2011
Wadium: 10000
Termin związania z ofertą: 60

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 80%
2. Czułość oferowanej metody - 10%
3. Termin wykonania testów różnicujących - 10%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubełe-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz, Katarzyna Kubeł

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. uzyskana_punktacja.xls
2. ogloszenie_winikow_przetargu
3. odpowiedz_na_pytania_z_15_02_2010
4. specyfikacja_po_zmianach_KIO_i Sadu_na_12_01_2010
5. protest_06_07_2009_3
6. protest_06_07_2009_2
7. Protest_kopia_22_06_2009_1
8. Protest_kopia_22_06_2009_2
9. Protest_kopia_22_06_2009_3
10. Przedluzenie_terminu_skladania_ofert
11. Rozstrzygniecie protestu z 06 07 2008
12. Rozstrzygniecie protestu z 12 12 2008
13. rozstrzygniecie_protestu_22_06_2009
14. rozstrzygniecie_protestu_z_30_07_2009
15. Specyfikacja 19 2008
16. specyfikacja_po_zmianach_kio
17. Wezwanie na przystapienie do odwolania
18. Wezwanie o przystapienie do protestu 07 07 2009
19. Wezwanie o przystapienie do protestu
20. Wezwanie_do_udzialu_w_odwolaniu_z_24_07_2009
21. Zalacznik nr 2 do SIWZ poprawiony
22. Zawieszenie terminu skladania ofert
23. Zawieszenie_terminu_skladania_ofert_27_07_2009
24. Kopia protestu str 12
25. Kopia protestu str 2
26. Kopia protestu str 3
27. Kopia protestu str 4
28. Kopia protestu str 5
29. Kopia protestu str 6
30. Kopia protestu str 7
31. Kopia protestu str 8
32. Kopia protestu str 9
33. Kopia protestu str 10
34. Kopia protestu str 11
35. Kopia protestu str 1
36. Odpowiedz na pytanie 1
37. Odpowiedz na pytanie z 23 07 2009 1
38. Odwolanie_do_protestu_z_15_07_2009_1
39. Odwolanie_do_protestu_z_15_07_2009_2
40. Odwolanie_do_protestu_z_15_07_2009_3
41. Protest 30_07_2009 1
42. Protest 30_07_2009 2
43. Protest 30_07_2009 3
44. Protest 30_07_2009 4
45. protest_06_07_2009_1

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz