Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 135 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 320509-2016 z dnia 10.10.2016 pod pozycją: 4/2016

Zakres Przetargu: Dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników

CPV: 34114000-9
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 12.12.2016 r.
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Gwarancja jakosci - 40%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Maliszewskae-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2016 r. o godzinie 11:15
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2016 r. o godzinie 11:30 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Magdalena Maliszewska

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. WYNIKI SAMOCHOD
2. OTWARCIE OFERT SAMOCHOD
3. 20161017 ogloszenie o zmianie ogloszenia
4. Samochod- pytanie III
5. Samochod_pytania_odpowiedzi
6. siwz_zalacznik_nr_6
7. SIWZ_DOSTAWA_SPECJALISTYCZNEGO_SIWZ_samochod_10_10_2016
8. Ogloszenie_nr_320509_2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz